ใบสมัครงาน
JOB APPLICATION FORM
( บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัช จำกัด )

ใบสมัครเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน
Application Form is a part of consideration, please fill this form completely.

ตำแหน่งงานที่สมัคร :
Priority of Applied Position
วันที่สมัคร :
Date of Application
1. ทราบข่าวการรับสมัครงานจาก :
How do you know about this job application ?

ประวัติส่วนตัว
PERSONAL DATA

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) :
Name & Surname (in Thai)
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) :
Name & Surname (in English)
วันเดือนปีเกิด :
Date of Birth
อายุ :
Age
ปี ส่วนสูง :
Height
ซม.
Cms.
เชื้อชาติ/สัญชาติ :
Race/Nationality
สถานที่เกิด :
Place of Birth
เพศ :
Sex
  น้ำหนัก :
Weight
กก.
Kgs.
ศาสนา :
Religion
เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง :
ID.Card No. / Passport No.
สถานที่ออก :
Issued At :
วันที่ออก :
Issued Date :
วันหมดอายุ :
Expire Date :
เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี :
Tax ID.
เลขที่บัตรประกันสังคม :
Social ID.
ที่อยู่ปัจจุบัน :
Present Address
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน :
Legal Address
สภาพที่อยู่ปัจจุบัน :
Living Status
บ้านส่วนตัว
Own home
บ้านเช่า/หอพัก
Rent home
อาศัยอยู่กับบิดามารดา
Live with Parent
อาศัยอยู่กับผู้อื่น
Live with Others
โทรศัพท์ที่บ้าน :
Home Phone
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Office Phone
โทรศัพท์มือถือ :
Mobile Phone
สถานภาพการสมรส :
Marital Status
ชื่อคู่สมรส :
Spouse's name
อาชีพของคู่สมรส :
Spouse's Occupation
จำนวนบุตร / ธิดา :
Number of Children
จำนวนบุตรที่กำลังศึกษา :
Children in school
จำนวนบุตรที่อายุเกิน 25 ปี :
Children over 25 years
ชื่อ-นามสกุล บิดา :
Father's name
อาชีพ / ตำแหน่ง :
Occupation / Position
โทรศัพท์ :
Telephone
ชื่อ-นามสกุล มารดา :
Mother's name
อาชีพ / ตำแหน่ง :
Occupation / Position
โทรศัพท์ :
Telephone
จำนวนพี่น้อง :
Number of Relatives
ท่านเป็นคนลำดับที่ :
Being the Number of
ลำดับ
No.
ชื่อ-นามสกุล
Name & Surname
อายุ
Age
อาชีพและตำแหน่ง
Occupation & Position
การศึกษา
Education
1.
2.
3.
4.

ประวัติการศึกษา
EDUCATIONAL BACKGROUND

ระดับการศึกษา
Educational level
ชื่อสถาบันการศึกษา
School or Institute's name
สาขาวิชาเอก
Major Subject
ระยะเวลาศึกษา ( พ.ศ. / ค.ศ. )
Date Attended
คะแนนเฉลี่ย
Grade Average
จาก / From ถึง / To
มัธยมศึกษาหรือต่ำกว่า
High School or Lower
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Certificate
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
Diploma
ปริญญาตรี
Bachelor's Degree
ปริญญาโท
Master's Degree
อื่น ๆ
Others

ประวัติการทำงาน (เริ่มจากงานปัจจุบันแล้วย้อนหลังไปตามลำดับ)
WORKING EXPERIENCE (Start with your present and previous position)

1. ชื่อบริษัท
Company's Name
โทรศัพท์
Telephone
  ที่อยู่
Address
ตำแหน่งและรายละเอียดงาน
ที่รับผิดชอบ
Position & Description
of work
  ระยะเวลาทำงาน (จาก/ถึง)
Employment Period (From/To)
เงินเดือน
Salary
รายได้อื่นๆ
Other Benefits
  เหตุผลที่ออกจากงาน
Reason For Leaving
2. ชื่อบริษัท
Company's Name
โทรศัพท์
Telephone
  ที่อยู่
Address
ตำแหน่งและรายละเอียดงาน
ที่รับผิดชอบ
Position & Description
of work
  ระยะเวลาทำงาน (จาก/ถึง)
Employment Period (From/To)
เงินเดือน
Salary
รายได้อื่นๆ
Other Benefits
  เหตุผลที่ออกจากงาน
Reason For Leaving
3. ชื่อบริษัท
Company's Name
โทรศัพท์
Telephone
  ที่อยู่
Address
ตำแหน่งและรายละเอียดงาน
ที่รับผิดชอบ
Position & Description
of work
  ระยะเวลาทำงาน (จาก/ถึง)
Employment Period (From/To)
เงินเดือน
Salary
รายได้อื่นๆ
Other Benefits
  เหตุผลที่ออกจากงาน
Reason For Leaving

ความสามารถทางภาษา
LANGUAGE ABILITY


ภาษา / Language
การพูด / Speaking การเขียน / Writing ความเข้าใจ / Understanding
ดีมาก /
Exe.
ดี /
Good
พอใช้ /
Fair
ดีมาก /
Exe.
ดี /
Good
พอใช้ /
Fair
ดีมาก /
Exe.
ดี /
Good
พอใช้ /
Fair

ความสามารถพิเศษ
SPECIAL ABILITY

พิมพ์ดีด
Typing
คอมพิวเตอร์
Computer
ความสามารถอื่นๆ
Others
ไทย
Thai
คำ/นาที
wpm.
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
Operate software package
อังกฤษ
English
คำ/นาที
wpm.
การเขียนโปรแกรม
Programming language

อื่นๆ
OTHERS

ท่านผ่านการรับราชการทหารมาหรือยัง
Have you completed military service ?
ยัง
No
ผ่าน
Yes
ได้รับการยกเว้น
Exempted
กิจกรรมที่เคยทำ (ระหว่างการศึกษา/ปัจจุบัน)
Social Activity (During study/Present)
ท่านมีรถยนต์ส่วนตัวหรือไม่
Do you have a car?
ไม่มี
No
มี
Yes
ท่านมีร่างกายทุพพลภาพ / โรคติดต่อหรือไม่
Have you any physical handicap,chromic diesease,or other disabilities
ไม่มี
No
มี
Yes
ท่านเคยถูกปลดออกจากงานหรือไม่
Have you ever been discharged from employment?
ไม่เคย
No
เคย
Yes
ท่านเคยถูกกล่าวหาหรือต้องโทษในคดีอาญาหรือไม่
Have you ever been charged or convicted of any criminal offence?
ไม่เคย
No
เคย
Yes
ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่จะให้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
Name,address and telephone number of the person to be notified in
ถ้าบริษัทฯ ตอบรับ ข้าพเจ้าพร้อมจะมาเริ่มงานตั้งแต่
If accept, I can work on

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เป็นความจริงและสมบูรณ์ทุกประการ ถ้าภายหลังจากเข้าทำงาน ปรากฏว่ามีการกรอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายอมรับการลงโทษตามกฎข้อบังคับของบริษัทฯ ทุกประการ รวมทั้งการถูกเลิกจ้าง
I understand and agree that any malicious misinformation which I placed on this application, or and ommission which tends to mislead will be sufficient ground for my dismissal at the time the same is discoverred.
การว่าจ้างย่อมขึ้นอยู่กับผลของการตรวจโรคโดยแพทย์ที่บริษัทฯ มอบหมาย และการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
The employment is subject to passing to physical examination to be conducted by the Company-appointed physician and a criminal record clearance.