บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัช จำกัด เป็นบริษัทฯ ในกลุ่มของผู้ประกอบการค้าทองคำ ฮั่วเซ่งเฮง ซึ่งให้บริการซื้อขายทองคำแบบครอบคลุมครบวงจร ซึ่งให้บริการการลงทุนในทองคำด้วยรูปแบบการซื้อขายแบบ Real Time ซึ่งมีการคำนวณราคาจากราคา Gold Spot และอ้างอิงเป็นสกุลเงินบาทด้วยราคายุติธรรม โดยลูกค้าสามารถซื้อขายได้ ณ ที่ทำการบริษัท และสั่งผ่านทางโทรศัพท์ หรือทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถซื้อขายตามราคาจริง ณ เวลาที่มีคำสั่ง หรือสามารถตั้งราคาซื้อขายได้ ( Place order ) โดยบริษัทฯ นำเข้าทองคำ 99.99% จากหลายผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลกที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล LBMA ( London Bullion Market Association )

1. ซื้อขายหน้าเคาน์เตอร์ทำการทุกสาขา

1. ณ ที่ทำการบริษัท อาคาร ฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 6 ฮั่วเซ่งเฮง เยาวราช มุมถนนมังกร
255-257 อาคารเก้าชั้น ถนนเยาวราช สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 0-2225-0202 โทรสาร : 0-2688-9740
อีเมลล์ : 9999@huasengheng.com
เวลาทำการ : ทุกวัน 9.30 - 17.30 น.

2. ฮั่วเซ่งเฮง สาขาสีลม (อาคารยูไนเต็ด เซนเตอร์)
323 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น G ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2631-2200
เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.30 - 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 10.00 - 17.00 น.

3. ฮั่วเซ่งเฮง ซีคอนสแควร์
2081-3 โซน M ชั้น 2 ถนนศรีนครินทร์ ประเวศ กรุงเทพฯ 10206
โทรศัพท์ : 02-721-8821-2
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 11.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ –วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.30 – 20.30 น.


ดาวน์โหลดแผนที่
2. สมัครเป็นสมาชิกเพื่อสั่งซื้อ – ขาย

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อสั่งซื้อ – ขาย

ดาวน์โหลดแผนที่


สมัครสมาชิก

ติดต่อขอรับใบสมัครสมาชิกได้ที่ ที่ทำการบริษัท อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 6
วันและเวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.30 – 17.00 น.


สมัครสมาชิกเพื่อส่งคำสั่งซื้อขายทองคำแท่ง 99.99% เอกสารประกอบการขอสมัครสมาชิก
1) คำขอเปิดบัญชีและสัญญาซื้อขายทองคำแท่ง 99.99%
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
3) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4) สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 1 ชุด
5) แบบฟอร์ม ATS / Direct Debit หรือ Internet Banking (กรณีสมัครใช้บริการ)*
* เอกสารตามข้อ 1) และ 5) รับได้ที่ห้องค้าทองคำแท่ง อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 6
กรณีเป็นนิติบุคคล หรือร้านทอง
หลักฐานการได้รับอนุญาตประกอบกิจการค้าทองคำ
** ลงนามรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ


ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
1) ติดต่อโดยตรงที่เคาน์เตอร์ทำการบริษัท
2) วางเงินหลักประกัน เพื่อเป็นวงเงินในการซื้อขายผ่านระบบสมาชิก
อัตราหลักประกัน
3) ลูกค้าวางหลักประกันแล้วสามารถทำการซื้อขายได้ภายใน 1 วันทำการ
ภายหลังได้รับการยืนยันจากบริษัท
4) การชำระเงินโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ธนาคารจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 15 วัน หากลูกค้าสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ผ่านตู้ ATM ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 – 5 วัน (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร)


การวางหลักประกัน ลูกค้าสามารถวางหลักประกันเป็นเงินสด / โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท หรือ ทองคำตามมาตรฐานสากล (LBMA) โดยวิธีการ ดังนี้

1) ติดต่อโดยตรงที่เคาน์เตอร์ทำการบริษัท
2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท   ดาวน์โหลดเลขบัญชี

กรณีที่ลูกค้าวางหลักประกันแล้วจะต้องแจ้งให้บริษัททราบ จึงจะสามารถใช้หลักประกันดังกล่าว เป็นวงเงินในการซื้อขายได้ โดยส่งสำเนาหลักฐานการวางหลักประกันมาที่
โทรสาร : 02 223 1544
e-mail : 9999@huasengheng.com

 

เงื่อนไขการทำธุรกรรม
1) กำหนดซื้อขายทองคำ 99.99% ขั้นต่ำ 1 กิโลกรัม ( น้ำหนักทอง 65.6 บาท )
เมื่อวางหลักประกัน 100,000 บาท
2) อัตราหลักประกันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของบริษัท
3) กรณีลูกค้าผิดนัดชำระราคา (เกิน 2 วัน) และหรือส่งมอบทองคำ
จะต้องชำระเบี้ยปรับ ในอัตรา 5 บาท ต่อวัน ต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท
ตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันชำระเสร็จสิ้น


การรับทองคำ
1) แจ้งความประสงค์ในการรับทองคำแท่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
ภายในเวลา 16.30 น. เพื่อรับทองคำแท่งในวันถัดไป
2) กรณีสมาชิกไม่ได้มารับทองคำด้วยตนเองต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
3) หากต้องการฝากทองสามารถแจ้งความประสงค์กับบริษัท
บริษัทจะทำใบรับฝากทองคำให้ผู้ลงทุน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมในการฝากทอง


การส่งมอบทองคำ
1) ส่งมอบทอง ณ ที่ทำการของบริษัทฯ อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 6 ถนนเยาวราช
2) ส่งมอบทอง ณ ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง (สาขาซีคอนสแควร์)
3) ส่งมอบทอง ณ สาขาสีลม อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น G
4) ลูกค้าสามารถฝากทองคำไว้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ จะออกหลักฐานการรับฝากทองคำให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของลูกค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
 

ช่องทางการชำระเงิน

ลูกค้าทั่วไปสามารถชำระเงินค่าซื้อทองคำ ณ ที่ทำการบริษัท อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 6
วันและเวลาในการชำระค่าซื้อขายทองคำ และรับส่งทองคำ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.30 – 17.00 น.
 

ช่องทางการชำระเงิน

เงินสด

1. ซื้อขายทองคำ ณ ที่ทำการบริษัท
2. ระบบสมาชิก

แคชเชียร์เช็ค

1. ซื้อขายทองคำ ณ ที่ทำการบริษัท
2. ระบบสมาชิก

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร / ATS / ดาวโหลดเลขที่บัญชี 99.99%

1. ระบบสมาชิก
* บริษัท บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) วันละ 3 รอบ ดังนี้
เวลา 11.00 น. / 13.00 น. และ 15.00 น.

บัตรชำระสินค้า ฮั่วเซ่งเฮง

1. ซื้อขายทองคำ ณ ที่ทำการบริษัท
2. ระบบสมาชิก

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล์
รายละเอียดซื้อขายทองคำและสมัครเป็นสมาชิก ณ ที่ทำการบริษัท

อาคาร ฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 6
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.30 – 17.00 น.
โทรศัพท์ 02-223-3222
โทรสาร 02-223-1544

สาขาสีลม
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.30 - 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา เวลา 10.00 - 17.00 น.
โทรศัพท์ 0-2631-2200

ซีคอนสแควร์
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 11.00 –20.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 10.30 –20.30 น.
โทรศัพท์ 02-721-8821-2