เป็นการออมเงินในรูปแบบของการสะสมทองคำซี่งมีลักษณะเดียวกับการออมเงินที่คุ้นเคย โดยการออมทองคำกับฮั่วเซ่งเฮงนั้น มีวิธีการคือ ท่านสามารถซื้อทองคำได้ตามจำนวนเงินที่มีและเป็นการเก็บออมด้วยการซื้อทองคำ ในราคาตลาดอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้มีต้นทุนราคาทองไม่ต่างจากราคาปัจจุบัน นอกจากนั้นการออมทองด้วยวิธีนี้ ท่านจะไม่ต้องกังวลเรื่องการเก็บรักษารวมทั้งภาษีที่เก็บจากดอกเบี้ยดังเช่นกรณีของการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์

ช่องทางการทำธุรกรรม

สามารถสมัครโปรแกรมออมทองคำได้ ณ ที่ทำการบริษัท

อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 3
วันและเวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 17.30 น.
วันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

สาขาซีคอนสแควร์ ชั้น 2
วันและเวลาทำการ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 11.00 – 17.30 น.

สาขาสีลม อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น G
วันและเวลาทำการ 
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.30 – 18.00 น. 
วันเสาร์ เวลา 10.00 - 17.00 น.

สมัครสมาชิกโปรแกรมโปรแกรมออมทองคำ เอกสารประกอบการขอสมัครสมาชิก

1) คำขอเปิดบัญชีและสัญญาโปรแกรมออมทองคำ
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
3) สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 1 ชุด
4) แบบฟอร์ม ATS
* เอกสารตามข้อ 1) และ 4) รับได้ที่ ที่ทำการบริษัท อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 3

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

1) กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบในการสมัครแก่เจ้าหน้าที่
2) ชำระเงินออมงวดแรกเป็นเงินสด
3) รับใบเสร็จรับเงินค่าชำระเงินออมงวดแรก
4) เงินออมงวดต่อไปตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติทุกวันทำการที่ 1 ของเดือน

 

เงื่อนไขการทำธุรกรรม
1) เงินออมงวดแรกชำระเป็นเงินสด งวดต่อไปชำระทุกวันทำการที่ 1 เวลา 14.00 น. ของทุกเดือน โดยบริษัทจะหักเงินฝากผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
2) บริษัทจะซื้อทองคำทุกวันทำการที่ 2 ของทุกเดือนโดยอ้างอิงราคาทองคำขายออกของฮั่วเซ่งเฮง ณ เวลา 17.30 น.
3) บริษัท คิดหน่วยการซื้อทองคำเป็นกรัมละบาท (ทศนิยม 4 หลัก ตัดตำแหน่ง ที่ 5 ทิ้ง) โดยทองคำ 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม
4) บริษัทจะออกใบเสร็จรับเงินหลังจากที่ได้ทำการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)ของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว และบริษัทจะออกใบยืนยันการซื้อขายทองคำให้แก่ลูกค้าทุกครั้งที่มีการซื้อขายภายในเวลา 7 วัน ผ่านทางไปรษณีย์หรือ E – mail
5) เมื่อสะสมหน่วยทองคำครบ 1 บาท ลูกค้าสมารถขอรับทองคำเป็นเหรียญทองคำได้ (บริษัทคิดค่ากำเหน็จ 150 บาท)
6) เมื่อสะสมทองได้ 5 บาท ลูกค้าสมารถขอรับทองคำแท่งได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (ไม่สามารถขอรับเศษทองคำแต่สามารถขายเศษทองคำเป็นเงินได้)
7) หรือสามารถขายคืนหน่วยทองคำแบบเต็มจำนวนและรับคืนเป็นเงิน โดยบริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้
8) ราคาขายคืนทองงคำหรือหน่วยทองคำอ้างอิงราคาซื้อคืนของฮั่วเซ่งเฮง ณ เวลาที่สั่งขายของวันที่ลูกค้าแจ้งขาย และรับเงินค่าขายภายใน 2 วันทำการ (T + 2)
9) สามารถปรับเพิ่มหรือลดขนาดของเงินออมขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนวันหักผ่านบัญชีอัตโนมัติ (ATS)
10) ลูกค้าสมารถขอเปลี่ยนแปลงบัญชีที่ใช้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) โดยแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ในเดือนถัดไป
11) สามารถขอยกเลิกโปรแกรมออมทองคำได้ โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ในเดือนถัดไป และขอรับทองคำตามจำนวนที่ลูกค้าได้ทำการออมไว้ โดยเศษทองคำจะคำนวณและคืนเป็นเงินตามข้อกำหนดของบริษัท
12) กรณีลูกค้าผิดนัดชำระเงินออม 3 ครั้ง บริษัทมีสิทธิ์พิจารณาปิดบัญชีของลูกค้ารายนั้นได้ และลูกค้าจะต้องมารับทองคำ หรือเงินคืนตามข้อกำหนดของบริษัท
13) กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถสมัครโครงการออมทองโดยทางบริษัทฯจะจัดส่งใบสมัครโปรแกรมออมทองให้ลูกค้า ทางอีเมล์ของลูกค้าหรือทางไปรษณีย์
14) ลูกค้าสามารถเช็คสถานการณ์ออมทองคำได้ที่ http://www.huasengheng.com/goldsaving

ช่องทางการชำระเงิน

ลูกค้าโปรแกรมออมทองคำ

1. เงินสด เฉพาะงวดแรกเท่านั้น
2. ATS ผ่านระบบการหักบัญชี ตามเกณฑ์ของแต่ละธนาคาร

วันและเวลาในการขายคืนหน่วยทองคำ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 17.30 น.

ช่องทางการชำระเงิน

เงินสด
ATS   ดาวน์โหลดเลขที่บัญชี

 

กรณีลูกค้าต่างจังหวัด / เพิ่มขนาดเงินออม

ดาวน์โหลดเลขที่บัญชี


เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง
โทรสาร (Fax) เบอร์ 02-6275301 หรือ Scan
และส่งมาที่ E-mail: goldsaving@huasengheng.com

* พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ในหลักฐานการโอนด้วยทุกครั้ง

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล์
รายละเอียด

ณ ที่ทำการบริษัท อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 3
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 17.30 น.
วันเสาร์ เวลา 9.30 – 16.00 น.
โทรศัพท์ 02-623-1010
โทรสาร 02-627-5301
อีเมล์ : goldsaving@huasengheng.com

ดาวน์โหลดแผนที่