ประกาศฮั่วเซ่งเฮง เปิดรับสมัครพนักงาน ร่วมมาเป็นครอบครัวเดียวกัน

//ประกาศฮั่วเซ่งเฮง เปิดรับสมัครพนักงาน ร่วมมาเป็นครอบครัวเดียวกัน

 

Internal Audit and Compliance Manager (ผู้จัดการฝ่ายกำกับและตรวจสอบ) (1 ตำแหน่ง)

1.กำกับดูแลเรื่อง กฎหมาย ปปง. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางราชการ หรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2.ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎเกณฑ์ กรรมการกำกับหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง-+
3.กำกับการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในบริษัท ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ จรรยาบรรณ แนวนโยบายหลักและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการกำกับหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย
4.สอบทานร่างประกาศ ระเบียบและคำสั่งต่างๆ รายงานการประชุม หนังสือขออนุญาต/ผ่อนผัน ข้อความ สื่อโฆษณา โครงการส่งเสริมการขายรวมถึงการรับรองผลิตภัณฑ์
5.รับผิดชอบการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตรวจพบข้อสงสัย มีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
6.ดำเนินการตรวจสอบภายใน จัดทำผลการตรวจสอบและแจ้งให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงควบคุมการปรับปรุงแก้ไขติดตามผลการตรวจสอบ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่ได้รับ
7.พิจารณาข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งแจ้งผลกระทบ และสิ่งที่ต้องดำเนินการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงติดตามผลการดำเนินการให้ลุล่วงตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้
8.ติดตามและรายงานผลการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ(Management Committee) ทุกเดือน
9.สรุปรายงานผลการกำกับการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
10.พัฒนาศักยภาพพนักงานของบริษัท โดยการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการและของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.กำหนดและการพัฒนาเครื่องมือการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามบทบาทครอบคลุมการฝึกอบรม, การตรวจสอบและให้คำแนะนำ
12.กำกับดูแลและให้กำลังใจทีมงานในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของ บริษัท
13.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง/ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่ง 3-5 ปี เข้าใจภาพรวมของการบริหารธุรกิจเป็นอย่างดี
 4. มีใจรักด้านการให้บริการ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี
 5. มีทักษะในการเจรจาต่อรองสามารถทำงานเป็นทีมได้
 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์MS Office, Internet ได้

 

 

 

Legal / กฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินคดี  แก้ปัญหา และการใช้สิทธิทางศาล รวมทั้งให้ความรู้เพิ่มเติมและคำแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้อง
 • เจรจาติดตามทวงถามเพื่อให้ชำระหนี้ตามมูลสัญญา ละเมิด หรือเจรจาเพื่อชำระหนี้
 • ให้คำแนะนำกับผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญา และให้คำแนะนำในการให้ถ้อยคำต่างๆ ต่อพนักงานสอบสวน และหน่วยงานราชการ
 • ดำเนินการฟ้องร้อง  แก้ต่างคดีทุกประเภท และเป็นโจทก์ร่วม จำเลยร่วม ร้องขัดหรือยื่นคำร้องต่างๆ
 • บังคับคดี ริบทรัพย์ ยึด อายัด เพื่อรับชำระหนี้ตามคำพิพากษา
 • ดำเนินการจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ
 • จัดทำรายงานความคืบหน้า และรายงานสรุปคดี

 

คุณสมบัติ

 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 30-35  ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3-5 ปี
 • มีตั๋วทนาย และประสบการณ์ว่าความ และ notary public จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดี สุภาพ ละเอียด รอบคอบ อดทน เปิดรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น มีทักษะในการสื่อสารเจรจาโดยใช้จิตวิทยาการโน้มน้าวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม คิดวิเคราะห์ กล้านำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี กล้าตัดสินใจ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office Internet ได้ดี
2018-05-16T17:54:32+00:00 16 พฤษภาคม 2018 เวลา 17:54|กิจกรรม|
X