บริษัท ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง จำกัด

ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในด้านการซื้อ ขายทองรูปพรรณ และเครื่องประดับทองคำ

ช่องทางการติดต่อ email : hrmpd@huasengheng.com

รายละเอียดงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

 • กำกับดูแลเรื่อง กฎหมาย ปปง. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางราชการ หรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎเกณฑ์ กรรมการกำกับหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง-+
 • กำกับการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในบริษัท ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ จรรยาบรรณ แนวนโยบายหลักและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการกำกับหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สอบทานร่างประกาศ ระเบียบและคำสั่งต่างๆ รายงานการประชุม หนังสือขออนุญาต/ผ่อนผัน ข้อความ สื่อโฆษณา โครงการส่งเสริมการขายรวมถึงการรับรองผลิตภัณฑ์
 • รับผิดชอบการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตรวจพบข้อสงสัย มีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
 • ดำเนินการตรวจสอบภายใน จัดทำผลการตรวจสอบและแจ้งให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงควบคุมการปรับปรุงแก้ไขติดตามผลการตรวจสอบ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่ได้รับ
 • พิจารณาข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งแจ้งผลกระทบ และสิ่งที่ต้องดำเนินการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงติดตามผลการดำเนินการให้ลุล่วงตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้
 • ติดตามและรายงานผลการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ(Management Committee) ทุกเดือน
 • สรุปรายงานผลการกำกับการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
 • พัฒนาศักยภาพพนักงานของบริษัท โดยการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการและของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดและการพัฒนาเครื่องมือการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามบทบาทครอบคลุมการฝึกอบรม, การตรวจสอบและให้คำแนะนำ
 • กำกับดูแลและให้กำลังใจทีมงานในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของ บริษัท
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่ง 3-5 ปี เข้าใจภาพรวมของการบริหารธุรกิจเป็นอย่างดี
 • มีใจรักด้านการให้บริการ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์MS Office, Internet ได้

รายละเอียดงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินคดี  แก้ปัญหา และการใช้สิทธิทางศาล รวมทั้งให้ความรู้เพิ่มเติมและคำแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้อง
 • เจรจาติดตามทวงถามเพื่อให้ชำระหนี้ตามมูลสัญญา ละเมิด หรือเจรจาเพื่อชำระหนี้
 • ให้คำแนะนำกับผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญา และให้คำแนะนำในการให้ถ้อยคำต่างๆ ต่อพนักงานสอบสวน และหน่วยงานราชการ
 • ดำเนินการฟ้องร้อง  แก้ต่างคดีทุกประเภท และเป็นโจทก์ร่วม จำเลยร่วม ร้องขัดหรือยื่นคำร้องต่างๆ
 • บังคับคดี ริบทรัพย์ ยึด อายัด เพื่อรับชำระหนี้ตามคำพิพากษา
 • ดำเนินการจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ
 • จัดทำรายงานความคืบหน้า และรายงานสรุปคดี

คุณสมบัติ

 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 30-35  ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3-5 ปี
 • มีตั๋วทนาย และประสบการณ์ว่าความ และ notary public จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดี สุภาพ ละเอียด รอบคอบ อดทน เปิดรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น มีทักษะในการสื่อสารเจรจาโดยใช้จิตวิทยาการโน้มน้าวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม คิดวิเคราะห์ กล้านำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี กล้าตัดสินใจ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office Internet ได้ดี

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย/หญิง 25-29 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักด้านให้บริการ
 5. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
 6. สามารถทำงานเป็นทีมได้
 7. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-2ปี
 8. มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ
 9. สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติ

ขายทองคำรูปพรรณ ทองคำแท่ง 96.5% หน้าร้านห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง มีประสบการณ์ด้านการขายทองคำรูปพรรณ ทองคำแท่ง และสามารถดูชื่อตราสินค้าบนทองคำได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 1. เพศชาย หญิง อายุ 25 -45 ปี
 2. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 3. หากสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

– ประสานงานในการบริหาร นัดหมายของ รองกรรมการ

– ดูแลและบริหารการประชุมต่าง ๆ ของ รองกรรมการ

– จดบันทึกรายงานการประชุมของ รองกรรมการ

– รับผิดชอบดูแลงานธุรการต่างของสำนักงาน รองกรรมการ

– งานอื่น ๆ ที่ รองกรรมการมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • เพศ เพศหญิง
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านเลขานุการอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรับผิดชอบ และทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • มีทักษะการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • ใช้ Microsoft office  ได้เป็นอย่างดี
 • หากพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัช จำกัด

ผู้นำในด้านการลงทุนทองคำแท่ง โครงการออมทอง เป็นบริษัทนำเข้า/ส่งออก ทองคำแท่ง และซิลเวอร์ รายใหญ่ของประเทศรวม ถึงรับซื้อทอง ในการส่งหลอมให้ได้ความบริสุทธิ์ 99.99% ตามมาตรฐานสากล

ช่องทางการติดต่อ email : hrmpd@huasengheng.com

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 22-30 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาการเงิน , การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านงานเอกสาร 2 ปี
 4. มีความละเอียดรอบคอบ ตรงต่อต่อเวลา ทำงานเป็นทีมได้
 5. สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

-ขับรถบริการรับ-ส่ง ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย

– ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

– มีความชำนาญเรื่องเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นอย่างดี

– สามารถปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาป.6-ปวส
 • เพศ ชายและเพศหญิง
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรับผิดชอบ และทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • มีความซื่อสัตย์

รายละเอียดงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

– ทำการเงิน

– เกี่ยวกับทำบิลลูกค้า

– ประสานงานทั้งภายใน – ภายนอก

– มีใจรักงานบริการ

– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปวส – ปริญญาตรี
 • เพศ ชายและเพศหญิง
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ และทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • มีความซื่อสัตย์

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดำเนินการสั่งซื้อ สั่งขายทองคำ

คุณสมบัติ

1.วุฒิปริญญาตรีหรือโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์  บริหารธุรการ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.ประสบการณ์ 3-5 ปี

3.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี คล่องตัว สามารถทำงานเป็นทีม-เป็นกะได้

4.มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ  พูด  อ่าน  เขียน  ได้เป็นอย่างดี

5.มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ Microsoft Excel, Microsoft Word, Power Point

6.มีความรู้ทาง  technical analysis การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

7.มีประสบการณ์ด้านการซื้อขายทองคำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

1.สามารถรับสาย in และ out กับ ลูกค้าได้ให้มีความประทับใจทั้งในบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท

2.สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า

3.เสนอ แนะนำ ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถาม /ข้อสงสัย และให้ข้อมูลกับลูกค้าของบริษัทได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

4.สามารถกระตุ้นการใช้งานผลิตภัณฑ์ และสร้างยอดขายตามเป้าที่บริษัทกำหนด Save

5.รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม

6.เข้างานเป็นกะได้ ( เช้า 9.00-18.00 บ่าย 15.00 – 24.00 น) ใจรักงานบริการ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปวส- ปริญญาตรี
 • เพศ เพศชาย – เพศหญิง
  • อายุ 23 -30 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ และทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • มีทักษะการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • ใช้ Microsoft office  ได้เป็นอย่างดี
 • หากพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานออนไลน์

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้าประเภทโลหะ มีค่าในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย sub-broker ซื้อขายกองทุนรวมอีทีเอฟ ทองคำ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตัวแทนขายกองทุนรวมต่างๆ ของบลจ. ชั้นนำ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ช่องทางการติดต่อ email : hrmpd@huasengheng.com

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี – โท สาขาการตลาด หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ผ่านการอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ (DRG)” ของ TSI
 3. ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 5. มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขาย
 6. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดได้
 7. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 8. หากมีประสบการณ์ด้านหลักทรัพย์หรือด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับ Gold Futures จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง/ชาย อายุ 24-30 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การเป็นเจ้าหน้าที่ Teller Bank 1-3 ปี
 4. มีใจรักด้านการให้บริการ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี
 5. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง สามารถทำงานเป็นทีมได้
 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office, Internet ได้
สมัครงานออนไลน์